Algemene Voorwaarden

1. Algemene begripsbepaling

a. Ademlink: praktijk voor adem- en ontspanningstherapie / yoga in groepsverband of individueel.
b. Bijbehorende domeinnaam is ademlink.nl
c. Cliënt: natuurlijk persoon die behandeling / begeleiding wenst of ondergaat.
d. Deelnemer: natuurlijk persoon die aan een groepsles deelneemt.
e. (Praktijk)behandeling / begeleiding: diensten, individueel, verleend door Ademlink, op het gebied van adem- en ontspanningstherapie / yoga.
f. Groepsles / groepsactiviteit: diensten, in groepsverband, verleend door Ademlink, op het gebied van adem- en ontspanningstherapie / yoga

2. Afspraak | Inschrijving

a. Bij het maken van een afspraak voor een praktijkbehandeling dan wel inschrijving voor een groepsles, verplicht de cliënt resp. de deelnemer zich de verschuldigde kosten te voldoen.
b. Afspraken voor een individuele behandeling van een minderjarige dienen gemaakt te worden door de ouder of voogd.
d. De cliënt / deelnemer wordt verzocht iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, e-mail, telefoonnummer, etc.) schriftelijk of via e-mail aan Ademlink door te geven.
e. Een afspraak voor een individuele behandeling kan telefonisch of via e-mail worden gemaakt en is bindend nadat datum en tijdstip door cliënt en ademlink overeen zijn gekomen.
f. De inschrijving voor een groepsles yoga, op volgorde van binnenkomst, wordt definitief op het moment dat de betreffende betaling voor een yogablok door Ademlink is ontvangen.

3. Annulering

a. Individuele (praktijk)behandeling / begeleiding:
Afspraken voor een individuele behandeling / begeleiding kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor afgesproken dag en tijdstip. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. In het geheel niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.
b. Groepslessen yoga:
b.1. Ademlink is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen, of anderszins, een (serie) groepsles(sen) te annuleren. De deelnemer zal daarvan op de hoogte worden gebracht en reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.
b.2. De deelnemer kan tot 24 uur voor de eerste bijeenkomst, de (serie) groepsles(sen) / groepsactiviteit(en) waarvoor werd ingeschreven, kosteloos annuleren.

4. Afbericht | Inhalen

a. Gemiste groepslessen zijn in principe voor eigen rekening van de deelnemer; er vindt geen restitutie plaats. Groepslessen die onverhoopt niet door de deelnemer kunnen worden bijgewoond, kunnen alleen worden ingehaald op een ander tijdstip indien daartoe de mogelijkheid bestaat. E.e.a. altijd in overleg met Ademlink.
b. De Deelnemer dient eventuele afwezigheid tijdig te melden bij Ademlink, eventueel via een mede-deelnemer.

5. Betalingen

a. Tarieven en kosten zijn op de website per dienst aangegeven, alsmede de wijze waarop bedragen kunnen worden voldaan.
b. Indien de cliënt of deelnemer, ook na herhaalde aanmaningen, niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Ademlink gerechtigd om tot invorderingsmaatregelen over te gaan. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de cliënt.
Bovendien kan in dat geval de cliënt voor behandeling worden geweigerd resp. de deelnemer de toegang tot groepslessen worden geweigerd.

6. Hygiëne | Ethiek

a. Behandelingen en individuele begeleiding worden door Ademlink verzorgd met inachtneming van algemeen geldende regels betreffende hygiëne en ethiek. Informatie die door cursisten en cliënten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Van cliënt wordt verwacht dat dezelfde zorgvuldigheid hieromtrent wordt betracht.
b. Het Reglement voor ethiek en het Reglement voor Praktijkvoering van beroepsvereniging VDV is van toepassing.
c. Persoonlijke en medische gegevens zullen zonder toestemming van de cliënt of deelnemer nooit aan derden worden verstrekt.
d. Ademlink behoudt zich het recht voor cliënten en/of deelnemers te weigeren.

7. Klachten en klachtenreglement

Binnen de beroepsvereniging VDV waarborgt de AOS de kwaliteit van de adem- en ontspanningstherapeuten die in het register staan ingeschreven. Er is een klachtenreglement. Wanneer je onverhoopt een klacht hebt over de AOT-behandeling, laat het ons s.v.p. zo spoedig mogelijk weten zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Op de pagina Klachten en geschillenregeling lees je wat je kunt doen als e.e.a. niet naar tevredenheid kon worden afgehandeld.
Ook problemen en klachten m.b.t. andere diensten kunnen het best zo spoedig mogelijk bij Ademlink worden gemeld, zodat we aan een oplossing kunnen werken.

Bekijk de voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

a. Ademlink is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van aan de cliënt of deelnemer toebehorende eigendommen.
b. De cliënt of deelnemer, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, is aansprakelijk voor beschadigingen door hem/haar veroorzaakt aan eigendommen van derden alsmede beschadigingen door hem/haar veroorzaakt aan (de inventaris van) de praktijk-/lesruimte.
c. Ademlink is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door cliënt of deelnemer verzwijgen van medische informatie over lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.
d. Ademlink is niet aansprakelijk voor letsel, van welke aard dan ook, dat de cliënt of deelnemer overkomt tijdens of in verband met de behandeling of begeleiding.
e. De cliënt of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of hij/zij de benodigde lichamelijke en/of geestelijke gezondheid heeft om de behandeling of begeleiding te (blijven) volgen en/of deel te nemen aan de activiteit. Ademlink draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van deze gezondheid.
f. Ademlink behoudt zich het recht voor om bij twijfel behandeling of begeleiding van de cliënt of deelnemer te weigeren en deze eventueel te adviseren een arts of specialist te raadplegen.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op het door Ademlink zelf ontwikkeld informatie- en lesmateriaal berust bij Ademlink. Dit materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, publicatie of ‘delen’ via internet en/of social media, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ademlink.

10. Wijzigingen

Ademlink behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, waar nodig, te wijzigen.

Algemene Voorwaarden: 04-10-2017